Privacy statement

Wie zijn wij?

Eén van de kernactiviteiten van NextHome is het beoordelen van het haalbaar/betaalbaar criterium bij de toewijzing van woningen. Die haalbaarheid en betaalbaarheid bepalen wij samen met u.

Daarnaast hebben wij ook als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in financiële diensten en producten. Bij deze activiteiten verwerken wij persoonsgegevens.

Onze contactgegevens zijn:
– telefoon: 0186-745722;
– e-mail: info@nexthome.nl;
– website: www.nexthome.nl;
– postadres: Oost-Voorstraat 75, 3262 JH Oud-Beijerland

 

Waarom dit privacy statement?

Wij hebben de verantwoordelijkheid om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen en moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Wij willen transparant zijn over de soorten gegevens die wij van u verwerken, de doelen van de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit privacy statement informeren wij u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

 

1. Soorten gegevens
Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:
– contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
– leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
– gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs
(soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
– gegevens over inkomen, beroep en werkgever;
– gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
– gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
– bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
– (overige gegevens).

 

2. Doelen van de verwerking van gegevens

2.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op de volgende activiteiten in onze onderneming:
– het beoordelen van het haalbaar/betaalbaar criterium van potentiële klanten / kopers, of de door
u gewenste woning haalbaar en betaalbaar is delen wij met de betrokken projectontwikkelaar.
Wij delen verder op geen enkele wijze uw daadwerkelijke financiële gegevens met de
Projectontwikkelaar, wij delen louter of de woning al dan niet haalbaar en betaalbaar voor u is. U
heeft het recht ons te vragen het haalbaar/betaalbaar criterium niet te delen met de
projectontwikkelaar. Het mag in dat geval echter evident zijn dat dit uw kansen bij de toewijzing
van de woningen niet positief gaat beïnvloeden;
– het beoordelen en accepteren van potentiële klanten / kopers;
– het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten/ kopers;
– het beheren van ons klantenbestand;
– het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
– het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

3.1 Wij gebruiken tenminste één van de volgende gronden voor de verwerking van uw
persoonsgegevens:
– het opstellen van een reserveringsovereenkomst;
– het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;
– het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens; – de uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken;
– voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u en het onderhouden van onze klantrelatie.

 

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

4.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

4.2 Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de
wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

 

5. Informatie, wijziging en bezwaar

5.1 U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u
altijd contact met ons opnemen.

5.2 Dat geldt ook voor de volgende onderwerpen:
– de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
– bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
– aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
– verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
– vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

5.3 Let op: het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het
geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

 

6. Beveiliging van jouw gegevens

5.1 U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u
altijd contact met ons opnemen.

5.2 Dat geldt ook voor de volgende onderwerpen:
– de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
– bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
– aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
– verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
– vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

6.1 Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens
te beveiligen.

 

7. Verstrekken van gegevens aan derden

7.1 Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking
van persoonsgegevens.

7.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken
wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:
– financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor jou een financieel product
aanvragen of bij wie je een financieel product hebt dat wij voor jou beheren; of; waarbij we je
begeleiden tijdens de looptijd van het product;
– personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
– externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze
ICT–dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
– notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen).

7.3 Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

 

8. Wijzigingen van de Privacy statement

8.1 Het kan voorkomen dat we dit privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

 

9. Klachtrecht

9.1 Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met recht als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op e-mailadres info@nexthome.nl.

9.2 U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

© 2021 – NextHome | Alle rechten voorbehouden | Privacy statement